جهان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۳۷ کلمه (متوسط ۸٫۸۷ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۸۲٫۸۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
50
۱۳۹٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۴ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار جهان