جهان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۴۵۳ نویسه (متوسط ۷۵٫۵ نویسه در هر خبر)
69
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۷۳۲ کلمه (متوسط ۲۸۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
34
۱۷٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۹ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار جهان