عصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۳۲ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۹۳ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۷۹۲ نویسه (متوسط ۲۶۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۵۱۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
66
۱۵٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۵٬۰۲۷ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار عصر ایران