عصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۷۲۶ نویسه (متوسط ۸۰٫۱۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۳۲ کلمه (متوسط ۳٫۸۸ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۱۸۸ نویسه (متوسط ۳۴٫۹۴ نویسه در هر خبر)
19
بدنه ۱۲٬۸۳۲ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۴۱ کلمه در هر خبر)
46
۱۱۹٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۵ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۱٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۳۲
94
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار عصر ایران