العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۸۷ نویسه (متوسط ۶۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
91
۷۱۴ نویسه (متوسط ۲۳۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۹۶۷ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
38
۸٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۱۰ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار العالم