العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۵۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۵ کلمه در هر خبر)
82
۵٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۷۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۱۸۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۱٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۴۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۱٬۷۴۲ کلمه (متوسط ۲۵۵٫۲۶ کلمه در هر خبر)
29
۱۱۲٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۴۸ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۲۹۸ (متوسط ۶٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۴۱
89
اخبار تغییر یافته ۵
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر

آخرین اخبار العالم