شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۹۱۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱ کلمه در هر خبر)
85
۸٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۶۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲٬۵۱۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
99
۲۳٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳۱٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
48
۲۹۱٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۰ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۹۸ (متوسط ۳٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۸۲
100
اخبار تغییر یافته ۱۳
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۷۲ خبر

آخرین اخبار شبستان