شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۵۹۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۱۸۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۷۱۹ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱٬۵۰۸ کلمه (متوسط ۲۱۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
23
۱۴٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۱ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار شبستان