برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۲ -
تیتر ۲٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۶٬۰۵۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
95
۵۵٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۳۷ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۶۸٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
38
۶۲۶٬۶۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۶ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۰۴ (متوسط ۴٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۲۰۶
97
اخبار تغییر یافته ۱۲
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۸۸ خبر

آخرین اخبار برنا