برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۲٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۸۳ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳٬۲۱۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۹٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۲۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۴۲٬۲۳۱ کلمه (متوسط ۳۶۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
44
۴۰۰٬۳۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۶۳۹ (متوسط ۵٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۱۱۳
97
اخبار تغییر یافته ۳
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۴۴ خبر

آخرین اخبار برنا