برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۹ -
تیتر ۱٬۱۸۰ کلمه (متوسط ۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۹۴٫۶۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳٬۲۷۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۰٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۸۲ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۵٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۲۹۵٫۴۱ کلمه در هر خبر)
35
۳۲۹٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۷۱ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۵۶۴ (متوسط ۴٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۱۱۳
94
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۱
43
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۲۸ خبر

آخرین اخبار برنا