فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳۳ -
تیتر ۵٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۶ کلمه در هر خبر)
83
۴۸٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۱ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱۳٬۰۴۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
99
۱۱۹٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۵۱ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۸۱٬۸۸۵ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۷۱۰٬۴۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲٬۱۰۴ (متوسط ۴٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۴۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱۲۲
29
اخبار حذف شده ۲
69
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۵۷ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۵۴ خبر
استانی ۲۰۱ خبر
عکس ۶ خبر
فیلم ۹ خبر

آخرین اخبار فارس