فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶۲ -
تیتر ۵٬۹۹۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۵۷٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۵٬۵۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۴۵٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۹۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۸۵٬۳۷۹ کلمه (متوسط ۳۲۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
39
۱٬۷۶۶٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۴ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۲٬۳۹۴ (متوسط ۴٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۵۶۱
99
اخبار تغییر یافته ۱۶۶
26
اخبار حذف شده ۱
88
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۸ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۴۵ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۹۱ خبر
عکس ۲۳ خبر

آخرین اخبار فارس