فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷۶ -
تیتر ۶٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۵۸٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۱۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۶٬۰۸۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۴۹٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۹۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۰۶٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
44
۱٬۹۷۳٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲٬۴۷۱ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۵۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۵۸
31
اخبار حذف شده ۲
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۵۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۴۰ خبر
عکس ۱۱ خبر

آخرین اخبار فارس