فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۶ -
تیتر ۱٬۹۸۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
84
۱۹٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۵۴ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۴٬۸۲۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۲ کلمه در هر خبر)
91
۴۴٬۸۲۳ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۶۸ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۷۹٬۹۹۰ کلمه (متوسط ۴۵۴٫۴۹ کلمه در هر خبر)
57
۷۵۲٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۷۹۸ (متوسط ۴٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷۹ خبر

آخرین اخبار فارس