فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳۷ -
تیتر ۴٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۵ کلمه در هر خبر)
86
۴۳٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۱۸ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱۱٬۸۹۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۱۰٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۷۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۴۷٬۸۹۲ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
41
۱٬۴۰۶٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱٬۹۵۲ (متوسط ۴٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۴۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۲۲
30
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۵۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۶۱ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار فارس