بورس پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲۷۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۸۳ کلمه در هر خبر)
76
۲٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۱۲۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
10
۱۳٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۱٬۱۲۲ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۵٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بورس پرس