جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۹ -
تیتر ۱٬۴۴۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
78
۱۳٬۴۳۵ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۲۶ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۳٬۸۰۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
93
۳۳٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۱۶ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۵۲٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۴۷۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
61
۴۷۸٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۴٬۳۹۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳۰۳ (متوسط ۲٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۰۹
100
اخبار تغییر یافته ۹
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
گوناگون ۵ خبر

آخرین اخبار جماران