روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۳۵۸ کلمه (متوسط ۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۳۸۵ نویسه (متوسط ۶۵٫۱ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۳٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۶۴۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
84
۳۲۱٬۵۸۴ نویسه (متوسط ۶٬۱۸۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۰٫۱ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۵۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران