روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۸ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۱۶۲ کلمه (متوسط ۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۴۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۷۴۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
77
۶٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۲۸٬۲۳۱ کلمه (متوسط ۸۸۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۷۰٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۸٬۴۴۵ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۱۶۶ (متوسط ۵٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل