ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ دی ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۷ کلمه در هر خبر)
84
۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۷ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۶۴۰ کلمه (متوسط ۱۰۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
8
۶٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۱٬۰۹۰ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایپنا