فدراسیون بدمینتون

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۴ بهمن ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۷۹ نویسه (متوسط ۱۷۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۷ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
0
۳۸۶ نویسه (متوسط ۳۸۶ نویسه در هر خبر)
2
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بدمینتون