وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۶۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۵ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۱۰۷ کلمه (متوسط ۵۳٫۵ کلمه در هر خبر)
66
۱٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۵۰۸ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۸۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۱۶٬۵۸۵ نویسه (متوسط ۸٬۲۹۲ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی