ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۳۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۷۴۵ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۵۰۵ کلمه (متوسط ۱۶۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
16
۴٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۱٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایپنا