فدراسیون اسکی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۴ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۸۰ نویسه (متوسط ۱۴۰ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۰۰ کلمه (متوسط ۲۰۰ کلمه در هر خبر)
21
۳٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۹ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکی