روزنامه مناقصه‌مزایده

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۲۱۹ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
71
۲٬۲۳۸ نویسه (متوسط ۱۵۹٫۸۶ نویسه در هر خبر)
13
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۲۰۳٫۰۷ کلمه در هر خبر)
21
۲۸٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۷ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه مناقصه‌مزایده