فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۴ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۲۱ کلمه (متوسط ۱۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
8
۲٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۱٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه