فدراسیون اسکیت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۳۰۵ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۵ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱۸ کلمه (متوسط ۵۹ کلمه در هر خبر)
1
۱٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۵۴۲ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکیت