سازمان غذا و دارو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۵۲۹ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۱۷۱ کلمه (متوسط ۴۲٫۷۵ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۳۶۷٫۵ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۱٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۲۹۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
34
۱۰٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان غذا و دارو