ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ دی ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۸۶ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۲۵ کلمه (متوسط ۲۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
23
۴٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۳۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایپنا