روزنامه مناقصه‌مزایده

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۸۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۷۵۶ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۲۴ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۷۱۹ کلمه (متوسط ۳۱۹٫۹۵ کلمه در هر خبر)
38
۶۶٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۷ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار روزنامه مناقصه‌مزایده