فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۴۶۰ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۷۰ کلمه (متوسط ۱۲۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
10
۳٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۱٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌ سه‌گانه