فدراسیون اسکیت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آذر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۴۹ نویسه (متوسط ۱۴۹ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶۵ کلمه (متوسط ۱۶۵ کلمه در هر خبر)
16
۱٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۱٬۴۹۰ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکیت