باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵۷ -
تیتر ۹٬۸۳۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۸ کلمه در هر خبر)
87
۹۲٬۷۵۶ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۲ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۱٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۱۱ کلمه در هر خبر)
73
۱۹۸٬۰۴۵ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۲۹۱٬۰۴۶ کلمه (متوسط ۳۰۴٫۱۲ کلمه در هر خبر)
36
۲٬۷۶۵٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۰ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲٬۷۳۷ (متوسط ۲٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۹۲۸
96
اخبار تغییر یافته ۱۶۵
56
اخبار حذف شده ۱
93
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۵ خبر
اقتصادی ۵۵ خبر
اجتماعی ۴۰ خبر
بین‌الملل ۷۳ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲۸ خبر
ورزشی ۹۱ خبر
استانی ۴۳۰ خبر
فیلم ۴۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان