تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۲ -
تیتر ۲٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۱۹٬۹۹۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۷٬۳۸۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۵۳ کلمه در هر خبر)
99
۶۶٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۱ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۹۷٬۰۳۵ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
50
۹۰۵٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۴۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۳۰ (متوسط ۴٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۷
2
اخبار تغییر یافته ۳۲
66
اخبار حذف شده ۳
17
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۵۷ خبر
اجتماعی ۴۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۴ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار تابناک