شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۹۷ کلمه (متوسط ۱۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
69
۱٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۱۴۸ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۶۰۸ کلمه (متوسط ۵۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
70
۵٬۵۸۴ نویسه (متوسط ۴۶۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۴٬۵۴۹ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
47
۴۲٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
16
اخبار تغییر یافته ۱
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر

آخرین اخبار شادا