شبستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶۳ -
تیتر ۵٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
84
۴۹٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۹۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۳٬۳۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
95
۱۲۲٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۶۰٬۲۶۹ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۱۵ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۴۷۶٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۸۹ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۱۶ (متوسط ۳٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴۶۳
100
اخبار تغییر یافته ۶۰
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۷۱ خبر
استانی ۲۳۷ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار شبستان