سازمان سنجش آموزش کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۳۶۱ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰۴ کلمه (متوسط ۱۰۲ کلمه در هر خبر)
7
۲٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۱٬۰۳۶ نویسه در هر خبر)
19
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان سنجش آموزش کشور