پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۹۶ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
35
۱٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۷۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۶۴۶ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۱۵۴٫۷۱ کلمه در هر خبر)
14
۱۰٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۱٬۴۴۳ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۲٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت