خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۸۶۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۳۸۱ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
98
۱۹٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۹۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲۸٬۴۱۵ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۸۷ کلمه در هر خبر)
52
۲۶۵٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۲ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۸
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار خانه ملت