تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۶۳۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲٬۲۰۷ کلمه (متوسط ۳۴٫۴۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۰٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۸٬۹۱۴ کلمه (متوسط ۴۵۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
57
۲۶۶٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۴٬۱۵۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۰٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
23
خبرهای عکس‌دار ۶۲
96
اخبار تغییر یافته ۲
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۸ خبر

آخرین اخبار تین نیوز