وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۶۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
79
۱٬۶۰۱ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۴۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۷ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۶۴۰ نویسه (متوسط ۲۸۰ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳٬۷۷۱ کلمه (متوسط ۲۹۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
34
۳۵٬۸۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۵ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو