وزارت ورزش و جوانان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۱٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۱ کلمه در هر خبر)
84
۱۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۳۴ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲٬۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۶ کلمه در هر خبر)
78
۲۳٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۵۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۹٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۱۸۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
19
۱۸۱٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۸۲ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۱۰۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
استانی ۶۹ خبر

آخرین اخبار وزارت ورزش و جوانان