وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۵۸۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۲ کلمه در هر خبر)
77
۱۵٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۰۶ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۴٬۶۵۰ کلمه (متوسط ۴۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۴۳٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۳۷۴٫۶۹ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۳۳٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۲۸۸٫۹۲ کلمه در هر خبر)
34
۳۱۷٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۰ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۲۰
56
اخبار حذف شده ۱
42
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
استانی ۴۵ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش