بانی‌فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۴۱۰ کلمه (متوسط ۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۰۶ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۷۳۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
98
۳۳۷٬۱۸۱ نویسه (متوسط ۷٬۰۲۵ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۰٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۴۷
97
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴۱ خبر

آخرین اخبار بانی‌فیلم