ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۶ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۵۹۸ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۶ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱۲۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۴ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۶۱۷ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۴ کلمه در هر خبر)
39
۱۵٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز