شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۳۸۵ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۵۹۵ نویسه (متوسط ۶۵٫۳۶ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۱٬۳۶۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۲٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۴٬۱۲۱ کلمه (متوسط ۲۵۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
29
۱۳۷٬۰۴۰ نویسه (متوسط ۲٬۴۹۲ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۱۹۹ (متوسط ۳٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۶
10
اخبار تغییر یافته ۱۵
31
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر