فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۳۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۲ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۹۷ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
40
۹٬۸۳۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۸۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال