سوره هنر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۲۴۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۶ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳٬۵۰۹ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
48
۳۴٬۲۳۳ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۴۱ (متوسط ۴٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۳
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار سوره هنر