باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۹۲ نویسه (متوسط ۹۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۵۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۵۲۰ نویسه (متوسط ۱۷۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱٬۱۷۲ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
48
۱۱٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۲ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان