روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۳۸۲ کلمه (متوسط ۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۶۳٫۵ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۰٬۱۸۱ کلمه (متوسط ۷۱۷٫۵۲ کلمه در هر خبر)
95
۳۹۲٬۱۷۰ نویسه (متوسط ۷٬۰۰۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۳۷۹ (متوسط ۶٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
22
خبرهای عکس‌دار ۵۴
96
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۴۰ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت