شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۲۳۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲٬۵۲۱ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
37
۲۳٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۹ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
12
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شادا