سنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۱۵۰ نویسه (متوسط ۸۲٫۶۹ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۰۲۰ کلمه (متوسط ۳۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۳۴۴٫۵ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۹٬۷۲۴ کلمه (متوسط ۳۷۴ کلمه در هر خبر)
46
۹۰٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲۰ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار سنا