سازمان سنجش آموزش کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۳۰۶ نویسه (متوسط ۱۵۳ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۲۴ کلمه (متوسط ۱۶۲ کلمه در هر خبر)
16
۳٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۵۹۲ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان سنجش آموزش کشور