رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۸۹۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۸٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۹۱٫۹۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲٬۵۰۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۸ کلمه در هر خبر)
89
۲۳٬۲۸۸ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۴۱ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۵۳٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۵۷۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۴۹۹٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۵٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۳۷۰ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۸۴
90
اخبار تغییر یافته ۶
83
اخبار حذف شده ۱
28
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
استانی ۲۹ خبر

آخرین اخبار رسا