وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۶ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۳۱۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۳۴۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۵٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۵۸۸٫۲۲ کلمه در هر خبر)
76
۴۹٬۷۸۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۳۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری