وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۹۵۵ کلمه (متوسط ۱۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
70
۹٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۱۲ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۲٬۰۲۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۷۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۸٬۹۵۳ نویسه (متوسط ۳۱۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۸٬۸۱۳ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۵۵ کلمه در هر خبر)
37
۱۷۴٬۳۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۵ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱۵۲ (متوسط ۲٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور