مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۵۶۳ کلمه (متوسط ۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۷۹۴ نویسه (متوسط ۹۶٫۵۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۹۲۰ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۷٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۲۹۶٫۲۲ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۳۱٬۵۳۷ کلمه (متوسط ۵۲۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
67
۲۹۶٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۹۴۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱۴۱ (متوسط ۲٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۳۵
58
اخبار تغییر یافته ۴
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین