آی‌تی‌‌من

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۹٫۰۸ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۸۴٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴۱۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۳۲۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۶٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۵۴۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
71
۶۲٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۵٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌‌من