ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۷ -
تیتر ۱٬۸۰۶ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۱۷٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۲۱ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵٬۷۷۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۵۳٬۹۳۹ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۷۳٬۱۷۳ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
45
۷۰۱٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۸۸ (متوسط ۷٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
17
خبرهای عکس‌دار ۱۹۶
99
اخبار تغییر یافته ۹۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۵۴ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
استانی ۲۲ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایمنا